Reklamačný poriadok

Preambula

Spoločnosť BEGAM, spol. s r.o., so sídlom v Trnave, ul. Bratislavská 78, IČO: 31 442 242, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro , vložka č.401/T (ďalej len „predávajúci“) vyvíja všetko úsilie, aby pri predaji tovarov a poskytovaní služieb riadne splnila všetky svoje záväzky vyplývajúce z uzavretých zmlúv, všetkých
právnych predpisov a technických noriem platných v Slovenskej republike.

Pre prípad keď napriek všetkému úsiliu predávajúceho o zachovanie najvyššej kvality dodávaného tovaru a poskytovaných služieb vznikne na strane spotrebiteľa oprávnený dôvod na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, vydáva predávajúci tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).

Úvodné ustanovenia

Predávajúci vydáva reklamačný poriadok v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a § 619 až § 627 a § 652 až 656 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Pôsobnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady motorových vozidiel, náhradných dielov, príslušenstva alebo iného tovaru (ďalej len „tovar“) , ktorí zakúpili spotrebitelia (ďalej len „kupujúci“) v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od predávajúceho.

Ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú v označenom rozsahu aj na opravy a úpravy motorových vozidiel a iného tovaru, ktoré predávajúci poskytol kupujúcim v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o oprave a úprave vecí (ďalej len „služba“).

Definície pojmov

Pod pojmami, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku sa na účely jeho uplatňovania rozumejú:

 • pod kupujúcim každý spotrebiteľ, ktorý si ako spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zakúpila tovar alebo službu od predávajúceho a neuskutočňuje ich ďalší predaj v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 • pod opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia,
 • pod úpravou veci je činnosť , ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti,
 • pod reklamáciou – uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby,
 • pod vedením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru alebo predmetu služieb, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru alebo služieb, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služieb, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie
 • pod odborným posúdením – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku , sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo stanovisko
  osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si kupujúci zakúpil má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti , výrobcom udané prevádzkovo-technické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a je bez vád.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru alebo vykonávané služby, ktoré existovali pri prevzatí veci kupujúcim, alebo sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby.

Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí veci kupujúcim a ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, najmä na vady ktoré,

 • spôsobil kupujúci alebo iná osoba mechanickým alebo iným poškodením veci alebo vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v prípadoch tzv. vyššej moci,
 • vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké je vec určená svojím charakterom alebo používaním spôsobom, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo neodporúča,
 • vznikli ako dôsledok zrejmých neodborných zásahov do veci alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s vecou, ktoré bolo v rozpore s návodom na použitie, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre kupujúceho,
 • vznikli v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode na použitie výrobcu alebo predávajúceho.

Predávajúci ďalej nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru alebo služby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo, ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.

Právo kupujúceho na reklamáciu

Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare alebo službe. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje na vadu tovaru alebo služby, za ktorú predávajúci nezodpovedá.


Ak ide o vadu, ktorú má vec pri jej prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si vec, najneskoršie však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia veci kupujúcim, kupujúci je povinný ju vytknúť bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne.

Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru alebo služby, ktorú kupujúci uplatní u predávajúceho po uplynutí záručnej doby, sa neprihliada.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná doba pri predaji tovaru je v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.

Ak ide o použitý tovar, motorové vozidlo, záručná doba je 12 mesiacov.

Záručná doba pri oprave a úprave veci je ustanovená záruka na opravu na 6 mesiacov, od prevzatia opraveného vozidla objednávateľom.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku alebo v osobitnom predpise. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Pri výmene reklamovaného tovaru za nový, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba.

Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený tovar alebo doplňujúce vybavenie prevziať.

Miesto na uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a pri splatení v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje v prevádzkarni predávajúceho jej vedúci, jeho zástupca alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich.

Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby v prevádzkarni predávajúceho bola prítomná po celú jej prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj priala.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatní právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného tovaru alebo služby predložením pokladničného alebo iného účtovného dokladu o ich kúpe a predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžadovaných podľa potreby predávajúcim, z ktorých je zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu vady ešte neuplynula.

Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru alebo služby, predložiť predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho odseku, tiež vec, ktorej sa reklamácia týka.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať doklad, potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie vždy keď spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu priamo v prevádzkarni.

Ak reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. list, fax, elektronická pošta) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. doručenkou).

Lehoty na určenie spôsobu vybavenia reklamácie a na vybavenie samotnej reklamácie

Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenia alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie ihneď bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú inú nevyhnutnú súčinnosť na vybavenie reklamácie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej lehote do 30 dní alebo ak sa reklamácia nevybaví do tejto lehoty bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru alebo služby uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru alebo služby uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie osobe určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný prebrať vec od predávajúceho v dobe určenej predávajúcim a potvrdiť mu svojím podpisom, v akom stave a rozsahu ju od neho prevzal a ako aj deň jej prevzatia.

Kupujúci je povinný si vyzdvihnúť vec najmenej do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie.

Nároky kupujúceho z vád tovaru

Ak predávajúci zistí, že kupujúci podal reklamáciu včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo:

a) ak ide o odstrániteľné vady

 • aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstrániť takúto vadu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote
 • kupujúci môže požadovať, aby mu predávajúci reklamovaný tovar namiesto odstránenia vady vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby mu predávajúci vymenil túto jeho vadnú súčasť, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

b) ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia kupujúcemu v riadnom užívaní tovaru, ako keby bol bez vady

 • na výmenu reklamovaného tovaru za bezvadný tovar alebo
 • na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, v oboch prípadoch pod podmienkou, že kupujúci vráti predávajúcemu vadný tovar

c) ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia kupujúcemu v riadnom užívaní tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného tovaru, ktorú predávajúci za tovar zaplatil.

Ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie tej istej vady alebo pre väčší počet vád tovaru riadne tovar užívať, má kupujúci právo na výmenu reklamovaného tovaru za bezvadný tovar alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, v oboch prípadoch pod podmienkou, že kupujúci vráti predávajúcemu vadný tovar.

Pri predaji veci predanej za nižšiu cenu alebo veci použitej, v prípade výskytu vady, za ktorú predávajúci zodpovedá, môže kupujúci vymáhať namiesto práva na výmenu veci, poskytnutie primeranej zľavy.

Nároky kupujúceho z vád služby

Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v každej prevádzkarni
predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023